Algemene voorwaarden

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn integraal onderdeel van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten ter zake van door Marcel de Groen Consultancy te verrichten diensten of te leveren goederen, met uitzondering van door Marcel de Groen Consultancy te leveren goederen of diensten van derden, in welk geval uitsluitend de algemene voorwaarden van desbetreffende derde(n) van toepassing zijn.

2. Verstrekking van een opdracht aan Marcel de Groen Consultancy houdt aanvaarding van deze voorwaarden in.

3. Afwijkingen van en uitzonderingen op deze voorwaarden, alsmede algemene voorwaarden van opdrachtgever, zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk door Marcel de Groen Consultancy zijn geaccepteerd.

4. Kennisgevingen met betrekking tot deze voorwaarden vinden schriftelijk plaats.

5. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Uitvoeringstermijn

6. Door Marcel de Groen Consultancy genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die Marcel de Groen Consultancy bij het aangaan van de overeenkomst bekend zijn gemaakt.

7. Termijnen worden zo veel mogelijk in acht genomen. (Dreigende) vertraging zal Marcel de Groen Consultancy zo spoedig mogelijk melden aan opdrachtgever met opgave van de oorzaak van de vertraging.

8. Overschrijding van door Marcel de Groen Consultancy genoemde termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de opdracht.

9. Een excessieve overschrijding van termijnen, welke niet het gevolg is van een gedraging van opdrachtgever, kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Offertes

10. Offertes zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 21 dagen.

11. Bij offerte(s) vergezeld gaande begrotingen, plannen, programmatuur of andere bescheiden, blijven mijn eigendom en mogen zonder mijn toestemming niet worden verveelvoudigd en ook niet ter inzage worden gegeven aan derden.

 

Prijs en betaling

12. De prijs is exclusief omzetbelasting en ter uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten zoals literatuur, reis- en verblijfskosten (uitsluitend na overleg met de opdrachtgever).

13. Aanvullende kosten bij trainingen en conferenties, zoals conferentieruimte(n), hotelaccommodatie, consumpties en maaltijden), portokosten en koerierskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, komen voor rekening van de opdrachtgever en zijn exclusief omzetbelasting.

14. Indien door welke oorzaak ook slechts een gedeelte van de opdracht door Marcel de Groen Consultancy uitgevoerd kan worden, ontheft dit opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, van het wegens uitvoering in rekening gebrachte.

15. Indien bij overeenkomst twee of meer opdrachtgevers tezamen zijn opgetreden, zijn zij ieder hoofdelijk voor het geheel van de betaling aansprakelijk.

16. Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald binnen twee weken na verzenddatum van desbetreffende factuur. Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na factuurdatum. Indien en voor zover de reclame door Marcel de Groen Consultancy gegrond wordt bevonden, schort dit de betalingsverplichting op.

17. Facturen voor trainingen dienen voor aanvang van de training betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen, anders kan de deelnemer (nog) niet deelnemen aan de training.

 

Niet betaling op vervaldag

18. Bij overschrijding door opdrachtgever van de overeengekomen betalingstermijn, is het gehele dan wel het restant van het factuurbedrag terstond en ten volle opeisbaar, zonder nadere aanmaning, terwijl ik voorts gerechtigd ben de uitvoering van lopende werkzaamheden op te schorten, dan wel zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst alle bestaande overeenkomsten te annuleren, onverminderd het recht van Marcel de Groen Consultancy om daarnaast vergoeding van de geleden schade te vorderen.

19. Niet (tijdige) betaling heeft voorts tot gevolg dat met opdrachtgever overeengekomen kortingen en verleende garanties komen te vervallen.

 

Bijkomende kosten bij niet (tijdige) betaling

20. Bij niet (tijdige) betaling is opdrachtgever van rechtswege naast het nog openstaande bedrag een rentevergoeding over het aan Marcel de Groen Consultancy toekomende bedrag verschuldigd van 1,5% per 30 dagen of gedeelte van 30 dagen. Deze bepaling is ook van toepassing in geval door Marcel de Groen Consultancy in een langere kredietgeving dan twee weken wordt toegestemd.

21. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die voor de inning van onze vordering worden gemaakt voor rekening van opdrachtgever, waarbij onder de buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten van sommatie en ingebrekestellingen naast de verschotten en het honorarium van degene die door Marcel de Groen Consultancy met invordering is belast. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het bedrag aan hoofdsom en rente, vermeerderd met de omzetbelasting.

22. Bij een eventuele procedure is opdrachtgever voorts de bij vonnis geliquideerde proceskosten, alsmede nakosten verschuldigd.

 

Eigendomsvoorbehoud

23. Aan opdrachtgever geleverde zaken blijven mijn eigendom totdat alle bedragen die opdrachtgever op grond van deze overeenkomst verschuldigd is volledig aan Marcel de Groen Consultancy zijn voldaan.

 

Expliciet meerwerk

24. Indien door additionele wensen van opdrachtgever mijn prestaties aantoonbaar worden verzwaard c.q. uitgebreid, is er spraken van expliciet meerwerk. Expliciet meerwerk valt niet onder de prijs die aanvankelijk is overeengekomen. Ik meld dit vooraf aan de opdrachtgever.

 

Intellectuele eigendomsrechten

25. Ik behoud - zowel tijdens als na afwikkeling van de aan Marcel de Groen Consultancy verstrekte opdracht - alle rechten, met name betreffende de intellectuele eigendom, op door Marcel de Groen

Consultancy verstrekte adviezen, rapporten, schetsen en ontwerpen, teksten, werkwijze, informatie en ander materiaal, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

26. Ik verklaar dat ik volledig beschik over de onder artikel 25 genoemde rechten, dan wel dat ik voor het gebruik van door Marcel de Groen Consultancy ter uitvoering van deze opdracht gebruikte auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken van derden, de vereiste toestemming heb verkregen. Ik vrijwaar opdrachtgever tegen vorderingen van derden betreffende mogelijke schending van intellectuele eigendomsrechten, echter uitsluitend voor zover opdrachtgever het door Marcel de Groen Consultancy geleverde binnen het kader van de opdracht aanwendt.

27. Ik benadruk, in het bijzonder met het oog op de vorige bepaling, dat het opdrachtgever niet is toegestaan het door Marcel de Groen Consultancy geleverde anders dan binnen het kader van deze opdracht aan te wenden.

 

Medewerking door opdrachtgever

28. Opdrachtgever verleent zijn medewerking aan het uitvoeren van de overeenkomst en zal Marcel de Groen Consultancy steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens verschaffen.

29. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet (tijdig) of onvolledig tot mijn beschikking staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, ben ik bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Hieruit voortvloeiende kosten, die volgens de gebruikelijke tarieven zullen worden berekend, komen voor rekening van opdrachtgever.

 

Geheimhouding en zorgplicht

30. Iedere partij zal redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om vertrouwelijke informatie van de andere partij geheim te houden. Meer in het bijzonder zal ik bij het verrichten van de werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van opdrachtgever in acht nemen.

31. Counseling, coaching en consulting wordt uitgevoerd volgens de ethische gedragsregels van de NOBCO en de richtlijnen van psychodynamisch coachen.

 

Overmacht

32. Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Overdracht van rechten en plichten

33. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd, maar de andere partij is wel gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 

Annulering

34. Bij annulering van de opdracht is opdrachtgever Marcel de Groen Consultancy een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de som van de vergoeding die hij verschuldigd zou zijn geweest indien de overeenkomst tot de in de opdrachtbevestiging genoemde einddatum had voortgeduurd, dan wel in geval de overeenkomst is verlengd tot aan het tijdstip der verlenging, dan wel indien de opdracht een afgerond project betreft, voor het totale bedrag voor dat project met een minimum van 25% van de orderwaarde. Geoffreerde kosten die door Marcel de Groen Consultancy wegens de annulering niet worden gemaakt, worden op het verschuldigde in mindering gebracht. 35. De opdrachtgever voor een vastgelegde sessie (training, adviesgesprek, bijeenkomst) heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus te annuleren. Annulering van de opdracht kan tot een week voor aanvang van de eerste sessie kosteloos geschieden. Bij annulering korter dan een weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht honderd procent van het cursusgeld te vergoeden.

36. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de opdracht de deelname tussentijds beÃĢindigt heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

37. Bij coaching en counseling kan de coachee tot 24 uur voor het afgesproken tijdstip annuleren zonder dat de coaching in rekening wordt gebracht en een nieuwe afspraak maken.

 

Klachten

38. Indien bij de uitvoering van onze werkzaamheden door opdrachtgever problemen worden gesignaleerd die rechtstreeks te maken hebben met mijn werkwijze, zal opdrachtgever Marcel de Groen Consultancy daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en Marcel de Groen Consultancy in de gelegenheid stellen om tot een adequate oplossing te komen.

39. Problemen of klachten die worden gesignaleerd na afronding opdracht, worden Marcel de Groen Consultancy uiterlijk binnen 14 dagen na afronding van de opdracht bericht.

40. Na het verstrijken van de onder bepaling 39 genoemde termijn wordt opdrachtgever geacht de geleverde prestatie te hebben goedgekeurd.

 

Aansprakelijkheid

41. Ik aanvaard de wettelijke verplichting tot voldoening van schadevergoeding als hieronder bepaald.

42. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ben ik aansprakelijk voor vergoeding van de door opdrachtgever geleden directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: die schade die aantoonbaar voortvloeit uit het handelen, nalaten en leveren van goederen en diensten door Marcel de Groen Consultancy, zoals in de overeenkomst is beschreven. Voor goederen en diensten, die binnen de overeenkomst door derden geleverd worden, ben ik niet aansprakelijk.

43. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding als onder 42 bepaald is steeds dat ik na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk en in ieder geval binnen acht werkdagen door opdrachtgever schriftelijk en op voldoende specifieke wijze op de hoogte word gesteld en ik niet binnen 14 dagen na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving ben overgegaan tot werkzaamheden ter beperking van de schade, ondanks uitdrukkelijk daartoe door opdrachtgever in de gelegenheid te zijn gesteld.

44. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zal de door Marcel de Groen Consultancy te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het door Marcel de Groen Consultancy bedongen honorarium (exclusief omzetbelasting) voor de uitvoering van de opdracht ter uitvoering waarvan de schade is ontstaan.

45. Opdrachtgever vrijwaart Marcel de Groen Consultancy voor aanspraken van derden wegens schade door handelingen of nalaten daarvan door Marcel de Groen Consultancy dan wel door hen die anders dan in loondienst werkzaamheden ten behoeve van Marcel de Groen Consultancy verrichten.

 

Geschillen

46. Een geding ter zake van de overeenkomst of deze voorwaarden zal met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Den Bosch.